Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

fuckingspecial
5715 e28d
Reposted fromdomitrz domitrz viasecalecornutuum secalecornutuum
fuckingspecial
3254 ea83
Reposted fromepidemic epidemic viasecalecornutuum secalecornutuum
6417 a9d5
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
fuckingspecial
8759 c163 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
9196 d164
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viairmelin irmelin
fuckingspecial
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viadzony dzony

July 04 2017

0780 0971 500
Reposted fromandrealein andrealein viatutus tutus
fuckingspecial
3867 82c3 500
Reposted fromtfu tfu viatutus tutus
fuckingspecial
2957 38e8
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viatutus tutus
8463 2d65 500
Reposted from1love1hope 1love1hope viatutus tutus
fuckingspecial
8408 1f00 500
Reposted fromhagis hagis viatutus tutus
9072 245a
Reposted fromsickmuse sickmuse viatutus tutus
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viatutus tutus
fuckingspecial
7327 e898 500
Reposted fromexistential existential viatutus tutus

July 01 2017

fuckingspecial
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viairmelin irmelin
fuckingspecial
Reposted fromblinkiflinki blinkiflinki viatutus tutus
5753 c816 500

nickholmes:

“We never just talk anymore.”

Reposted frompenguinsinfedoras penguinsinfedoras viatutus tutus
fuckingspecial
0337 f5c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
fuckingspecial
1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami.
2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum.
3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd. 4.Adherent – zwolennik, stronnik.
5.Adolescencja – wiek młodzieńczy.
6.Adwersarz – przeciwnik, oponent.
7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień.
8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać.
9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst.
10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda.
11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja.
12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami.
13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki.
14.Delikt – czyn zakazany przez prawo.
15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia.
16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań.
17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw.
18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego.
19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć.
20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych.
21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady.
22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela.
23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania.
24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji.
25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo.
26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy.
27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny.
28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja.
29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu.
30.Ergo – a więc, a zatem.
31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie.
32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów.
33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze.
34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada.
35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch.
36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś.
37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem.
38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz.
39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna.
40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki.
41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie.
42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych.
43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych.
44.Item – również, także, tak samo.
45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik.
46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów.
47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat.
48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła.
49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi.
50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym.
51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju.
52.Nolens volens – chcąc nie chcąc.
53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie.
54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod.
55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład.
56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej.
57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy.
58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca.
59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka.
60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej.
61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku.
62.Tremo – wysokie stojące lustro.
63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viairmelin irmelin

June 28 2017

fuckingspecial
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl